แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างเหมางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (หมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน 1-15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก HP 80A/505 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก 225/65 R17 มิชลิน จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
ซื้อตู้สำนักงานเคลื่อนที่ แบบอาคารสำเร็จรูปพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2022
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) จำนวน 350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป และน้ำยาง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่