แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม2562 (1-15 พ.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างทำอาหาร (โครงการจัดงานวันเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2019
จ้างเหมาจัดทำต้นดอกไม้ (งานประเพณีแห่ดอกไม้ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2019
จ้างเหมาจัดทำป้าย (งานประเพณีแห่ดอกไม้ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่ บริเวณวัดไตรภูมิ, วัดพระธาตุท่าอุเทน (งานประเพณีแห่ดอกไม้ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2019
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2019
จ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3 (ถนนเลิศณรงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2019
จ้างปรับปรุงถนน ซอยหนองงิ้ว 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปัญจาอุทิศไปซอยบัญญัติอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ (งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างเหมาจัดทำพานบายศรีชุดใหญ่ พร้อมเครื่องบวงสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณที่จอดรถประจำทาง สายท่าอุเทน - นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างขุดลอกบึงมอ ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัว ไปบ่อขยะเทศบาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลาโกเมศ - หนองบัว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่