แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์พร้อมขาตั้งธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อผ้าประดับสีขาว, เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อผ้าประดับสีฟ้า (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายไวนิล แผ่นพับ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2019
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA (กองช่าง) 01/08/2019
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เปลี่ยนชุดดรัม Oki B840) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก Oki B840) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์ LED Smart TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องขัดพื้น) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2019
จ้างเหมาบริการวางท่อ ค.ส.ล. ถนน 212 เชื่อมศาลาโกเมศ - หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2019
ซื้อเก้าอี้ประชุม บุนวมเอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2019
ซื้อผ้าระบายสีขาว, เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2019
จ้างเหมาเปลี่ยนยางนอก 215/70 R15 มิชลิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (ดาวเรือง, ดินปลูก) ตกแต่งสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2019
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถขยะหมายเลขทะเบียน 815 นพ.และรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-9406 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่