แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนองสูง หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ไปหมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
จ้างเหมาบริการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3 ไปหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ถนนสายวัฒนธรรม เทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์เทศกิจ หมายเลขทะเบียน กข-1290 นพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3962 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(ประจำรถเก็บขยะ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอนุวัฒน์ เพ็ชรนนท์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564 รวม 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
ซื้อวัสดุอื่นๆ (โซ่สติล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2020
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ (รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5636 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/10/2020
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สด (สำหรับร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2020
ซื้อค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่