แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างปรับปรุงถนนห้วยฮ่องช้างทิศใต้ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดใหญ่ ยกวัตถุได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการยกเรือฯ และรถยนต์บรรทุกแบบพื้นเรียบ (รถเทเลอร์) พร้อมอุปกรณ์ยึดรั้งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เหล็กแป๊บกาวาไนซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 265/70 K16 รถกู้ภัย กข-6763) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด้กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ในวันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2020
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่าอุเทน 1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจการของเทศบาล งานบริหารด้านสถานที่ งานสนับสนุนหน่วยบริการ งานบริการประชาชน และงานตามภารกิจต่าง ๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสวยงามตามพุ่มไม้เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (เชือกปานมะนิลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมประชาคมเรื่องจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ตลาดนัดไทย-ลาว ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนธันวาคม 2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่