แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงไม้ประชาสัมพันธ์ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างเหมาบริการเกลี่ยและฝังกลบขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2020
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ท่อถนนอัดแรง 60100) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สบู่ล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ล็อคเกอร์ 3 ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเจริญราษฎร์ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุวรรณมาโจอุทิศ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไปหนองงิ้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายป่าช้าญวน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 เชื่อม หมู่ 6 (ช้างบึงมอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างถมดินไหล่ทาง สาย 212 ไปถนนหนองงิ้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
จ้างปรับปรุงถนนดินข้างบึงมอด้านทิศเหนือ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อุเทนวิทยาคาร,บ้านท่าอุเทน,บ้านน้อยนาเหนือ) ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 11,352 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล. ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 1,606 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่