แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เหมาบริการติดตั้งแอร์หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน 30/11/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง เทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่าง 1-31 ธันวาคม 2563 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่าง 1-31 ธันวาคม 2563 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2020
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านพับชนิดทึบแสงพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.002.30 เมตร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลท่าอุเทน ที่ 218/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2020
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง พร้อมทับทิมสะท้อนแสง ติดรถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่