แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้าญวน - หนองงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 212-ป่าช้าญวน หมู่ที่ 3 ชุมชนตะวันเบิกฟ้า พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 133 ตร.ม. หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เรือดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เพื่อรับรองการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รองรับประชาชนผู้มารับถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รับรองการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ N-100) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3962 นพ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงญี่ปุ่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ (แผ่นไดอะแฟรม อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา รุ่น TF-35) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ขนาด 200x300) จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 212-ป่าช้าญวน ชุมชนตะวันเบิกฟ้า หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17.90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.50 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 212-ศาลาโกเมศหนองบัว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลาโกเมศไปหนองบัว หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไปหนองงิ้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบัญญัติอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน ประจำวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 11 วัน และวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะในเขตเทศบาล (นางสาวตนาพร รัตนวารี) ประจำเดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยวรรณษาอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ซื้อเงินสำรองจ่าย (ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีขอขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึงไป หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสริมคันดินบางช่วง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่