แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2019
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (รถดั๊มพ์เหลือง) ทะเบียน 80-4972 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2019
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดกันฝน) งานป้องกันฯ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2019
จ้างเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน (ประจำวันที่ 13 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (งานแข่งขันเรือ เทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2019
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2019
เหมาบริการจัดทำป้ายพร้อมโครงเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง 13/09/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินภูเขา ขนาดใหญ่) จำนวน 29 คิว และค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ สนับสนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2019
จ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อผ้าระบายสีบานเย็น, สีขาว (โครงการจัดงานทำบุญขึ้นสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทนตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่งภาในอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่