แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างจัดทำป้ายบอกทาง/สถานที่สำคัญ ขนาด 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างถมดินขยายไหล่ทางถนนหน้าป่าช้าญวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนโช้คหน้า ซ้าย-ขวา รถประจำตำแหน่งนายกฯ ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางนอก-ใน BS หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019
จ้างบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ทะเบียน 6736 รถไททั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2019
จ้างเหมาบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ (รถน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน น-7650 นพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผ้าปิดจมูก) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2019
จ้างเหมาจัดทำพิธีบูชาพระธาตุท่าอุเทน พร้อมเครื่องบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่