แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสำหรับผู้กักตัวที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างเหมาบริการว่างท่อกรมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาย 0.80 เมตร ซอยบ้านนายโย หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุโฟม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก+ยางใน+รองคอ BS หน้า รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 20+ยางใน+รองคอ BS หน้า รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ไปหนองงิ้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย 212 - ศาลาโกเมศหนองบัว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายศาลาโกเมศไปหนองบัว หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยบัญญัติอุทิศ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ไปหมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
จ้างเหมาบริการต่างๆ (ป้ายห้อยคอ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสิงห์เล็ก ประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 4-31 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 1000-20 รองคอ BS หนัง) รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บข-1601 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมแซมประตูห้องเก็บพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นและตู้เก็บเอกสาร กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่