แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง (นายธีรวัฒน์ สุขวิพัฒน์) ประจำเดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง (นายนิรัตน์ สุวรรณมาโจ) ประจำเดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำห้องวิทยุสื่อสาร (นายพีรฉัตร กรุ่นทอง) ประจำเดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะในเขตเทศบาล (นางสาวตนาพร รัตนวารี) ประจำเดือน 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างเหมาจัดทำอาหารรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 (ตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างจัดทำสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาเอนกประสงค์วัดโพธิ์ชัย หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาการเปรียญวัดไตรภูมิ หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุท่าอุเทน หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาการเปรียญวัดศรีษะเกษ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 1 หมู่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาการเปรียญวัดอุเทนธรรมนิมิตร หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาชุมชนตะวันเบิกฟ้า หน่วยเลือกตั้งที่ 5 เขตเลือกตั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุท่าอุเทน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (ศูนย์ถ่ายทอดเทศโนโลยีทางการเกษตรฯ (หน่วยเลือกตั้งที่ 4 เขตเลือกตั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างจัดสถานที่ ค่าไฟฟ้าแสงสว่างและทำความสะอาดในหน่วยเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลคะแนนรวมเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน (ไม่เป็นทางการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่