แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณริมโขงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมโรงเริ่มจากหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทนไปสิ้นสุดสวนเฉลิมพระเกียรติ ม.5 ต.ท่าอุเทน งานขุดตอถางป่า (ขนาดเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างเหมาจัดทำอ่าหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 92 คน ณ ห้องประชุมไทญ้อเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างปรับเกลี่ยพื้นที่โดยการขุดตอถางป่าเพื่อเดินสำรวจสอบเขตทางสาธารณะไปห้วยทวยช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและค่าปรับปรุงอาคารต่างๆ ในเขตเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทำเป็นสถานที่กักตัวผูเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและค่าปรับปรุงอาคารต่างๆ ในเขตเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทำเป็นสถานที่กักตัวผูเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารสำหรับผู้กักตัวในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 (เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างเหมาบริการต่างๆ (ป้ายไวนิล ป้ายสติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จุดคัดกรองตลาดสดเทศบาล และสถานที่กักตัว/กักกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
วัสดุครุภัณฑ์การเกษตร 30/08/2021
วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรอง ประจำเดือนกันยายน 2564) 30/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนกันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2021
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลท่าอุเทน และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กข-6763 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่