แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มกิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตามโครงจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อสมุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วย (ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะเล็ก บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day) 6 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (สายชำระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก P8000/7000 Printronix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รับรองคณะตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (เทปวัดระยะ 50 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่