แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้ออาการเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564 - 31 ตุลาคม 2564 จำนวน 43 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 43 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-3962 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ้านพักผู้ยากไร้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมตู้เซิฟเวอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงบ้านพักผู้ยากไร้ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ระบบกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมตู้เซิฟเวอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศิริดำรงค์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บึงมอทิศเหนือ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ซอยด้านหลังสำนักงานเทศบาลใหม่ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ข้างวัดโพนแก้ว หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง และหัวฉีดด้ามปืนพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานที่กักตัวผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (จำนวน 7 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดป้องกันสารเคมี PPE ใช้แล้วทิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
ซื้อเตียงสำหรับผู้กักตัวเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่