แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเพื่อใช้ในงานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ในระหว่างวันที่ 17-21 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน (ค่าวัสดุบริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2019
จ้างบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2019
จ้างเหมาทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพร้อมเครื่องบวงสรวงและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่อัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง (โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องเสียงไร้สายเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2019
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2019
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2019
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกั๊ก สีเขียว ติดแถบสะท้อนแสง พร้อมชื่อหน่วยงาน) จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2019
จ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยขยะรอบบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2019
จ้างเหมาเครื่องเสียง (การจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2019
จ้างเหมาจัดทำสนามและสถานที่ทำการแข่งขัน (การจัดงานแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2019
ซื้ออุปกรณ์ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (ลูกฟุตซอล เบอร์ ๕ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2019
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบท่อครึ่งซีก ข้างวัดโพธิ์ชัย หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างปรับปรุงถนนหนองบัว หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างปรับปรุงถนนหน้าเมือง (ทางไปสถานีสูบน้ำ) หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
จ้างปรับปรุงทางขึ้นจุดชมวิวริมแม่น้ำโขง หน้าวัดไตรภูมิ หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่