แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการค่าแรงประกอบติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
จ้างเหมาบริการพร้อมค่าแรงประกอบติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2019
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโรงเรียนผู้สูงอายุ (อาคารสำนักงานหลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างเดือน 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างเดือน 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างเดือน 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม2562 (16-31 พ.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2019
จ้างเหมาเช่าเครื่่องเสียง (โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2019
จ้างเหมาในการตกแต่งสถานที่ในการปฏิบัติธรรมโครงการจัดงานวันวิสาชบูชา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (จัดทำรั้วตาข่ายกั้น ตู้ควบคุม ALL DC INVERTER) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2019
จ้างบำรุงซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2019
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา (รุ่น TF-35) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา รุ่น TF-35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องพ่นหมอกควัน BF-150) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม2562 (1-15 พ.ค.62) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2019
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2019
จ้างทำอาหาร (โครงการจัดงานวันเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่