แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการ จัดทำไวนิลทำเนียบนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างุเหมาบริการ ดูดสิ่งปฏิกูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day) พัฒนาสวนสาธารณะบึงมอ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครน(รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน 80-5636 นพ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กข 6736 นครพนม 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ CANON LBP ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2021
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน 1-15 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
จ้างจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน (นายพรชัย สุวรรณมาโจ) ระหว่างเดือน 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 รวม 5 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิงขนาด 6000 ลิตร หมายเลขทะเบียน บฉ-7136 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2021
วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น) 23/04/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ 23 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกมิชลิน 195/80 R 14) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กิจกรรม Big Cleaning Day (วันที่ 23 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่