แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมไทญ้อท่าอุเทน ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (อบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย, ป้ายการขึ้นทะเบียนสุนัชและแมวในเขตเทศบาลฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างเหมาบริการขุด ขนย้ายขยะไม่เกิน 1 กม. ปริมาณ 1,750 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร ทะเบียน น-7650 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล พร้อมเจาะตาไก่และเชือกมัด สำหรับใช้บอกสถานที่หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มกิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ตามโครงจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2021
ซื้อสมุดแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วย (ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2021
จ้างเหมาจัดทำตรายาง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะเล็ก บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day) 6 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่