แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-30 พ.ย. 63 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2020
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนเกียร์รถยนต์กู้ภัย ทะเบียน กข-6763 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2020
จ้างเหมางานนซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนแบตเตอรี่ GS-135 ทะเบียน กข-3962 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด (พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2020
จ้างเหมาเข้าเล่มติดปกเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เลขรหัส 441-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ผ้าสีม่วง-ขาว) งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2020
จ้างเหมาทำปกเทศบัญญัติ (เรื่องงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยลงบ่อขยะ เดือนละ 1 ครัง รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะ(กองสาธารณสุข) นางสาวตนาพร รัตนวารี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ประจำรถดับเพลิง) นายพีรฉัตร กรุ่นทอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) นางสาวกนกวรรณ พรมเสนา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง) นายสุรชัย บุพศิริ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานพัสดุ(กองคลัง) นางสาวอุษาทิพย์ เขียวสังข์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่