แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเครื่องเสียง (โครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง(เจ้าโต่ง) ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างเหมาทำพานบายศรีพร้อมเครื่องสังเวยชุดใหญ่ (โครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง(เจ้าโต่ง) ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถประชาสัมพันธ์ กข-3962 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (สีทาถนนและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
ซื้อของรางวัล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาจัดสถานที่ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ (รถกู้ภัย ทะเบียน กข-6763 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่