แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2020
จ้างเหมาจัดทำป้าย (ป้ายบอกทาง ถนนคนเดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (อบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะหมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อตาข่ายดักนก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2020
ซื้อตาข่ายพรางแสง 60 เปอร์เซ็น จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (โครงการจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2020
ซื้อค่ารับรองคณะตรวจเยี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างเหมาจัดสถานที่พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเหมาทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตพร้อมเครื่องบูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝากโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีขอขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีขอขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝากโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเหมาจัดทำบายศรีชุดใหญ่พร้อมเครื่องบูชาพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดั๊มพ์เหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางอากาศด้วยโดรน งานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่