แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบตเตอรี่เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เสารั้วอัดแรง ขนาด 3 x 3 นิ้ว ยาว 2 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางสำนักปลัด (หมายเลขทะเบียน กข-6736 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ กิติศรีวรพันธุ์) ประจำเดือน 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รวม 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนุสรณ์ กิติศรีวรพันธุ์) ประจำเดือน 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 กันยายน 2565 รวม 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำเดือน 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าอุเทน 1 หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหน้าเมือง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
จ้างเหมาบริการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถนนเชียงอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่