แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ป้ายไวนิล, สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สายชำระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนมกราคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2565 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2565 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (งานซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day พัฒนาถนนเส้นบายพาสด้านทิศใต้ถึงอู่วิเชียรการยางในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ตาข่ายล้อมไก่ สูง 2.5 เมตร ยาว 10 เมตร) จำนวน 12 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบ่พิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2021
จ้างเหมาบริการอื่นๆ (จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์นิทรรศการ โครงอลูมิเนียม กระจกบาดสไลด์ ขนาด 90x90 เซนติเมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์ Brother 416 61 0077) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่