แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ (นายนพวงศ์ อุดมเดชาเวทย์) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 รวม 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะ (นายวราเทพ ศรีประจักษ์) ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 ถึง 30 ก.ย. 64 รวม 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เรือดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำหรับใช้ในการรับรองผู้มาใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัชและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว EM EXTRA และกากน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2021
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน 17-31 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาบริการ จัดทำไวนิลทำเนียบนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างุเหมาบริการ ดูดสิ่งปฏิกูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day) พัฒนาสวนสาธารณะบึงมอ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่