แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมแซมประตูห้องเก็บพัสดุของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นและตู้เก็บเอกสาร กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เต๊นท์ผ้าใบป้องกันแสงยูวี จั่วโค้ง ขนาด 48 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
จ้างเหมาจัดทำป้าย (สถานที่กักตัวของเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างเหมาบริการประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 1 ราย ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 2 เดือน (นายชัยณรงค์ อุดานนท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
ซื้อสื่อการเรียนการสอน รายการหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (อัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์กู้ภัย ทะเบียน กข-6763 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2021
ซื้อผ้าระบายสีขาว, เหลือง (ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และวันประมงแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ บึงมอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่