แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างออกแบบจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง เชื่อมโยงโครงการถนน 3 ธรรม โดยวิธีคัดเลือก 22/09/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิง บธ-1859 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (รับรองประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2020
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2020
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม (รับรองคณะทำงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ถนนสายวัฒนธรรม ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2020
ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี สมาร์ ทีวี ขนาด 40 นิ้ว (LG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2020
ซื้อแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต(Molds) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบความชันเหลวของคอนกรีต Slump Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดนั่งร้าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2020
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายก กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เรือดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน 02/09/2020
จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่