แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาเข้าเล่มติดปกเคลือบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า เลขรหัส 441-57-0036 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ผ้าสีม่วง-ขาว) งานรัฐพิธี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้อวัสดุอื่นๆ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/10/2020
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2020
จ้างเหมาทำปกเทศบัญญัติ (เรื่องงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยขยะมูลฝอยลงบ่อขยะ เดือนละ 1 ครัง รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะ(กองสาธารณสุข) นางสาวตนาพร รัตนวารี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ประจำรถดับเพลิง) นายพีรฉัตร กรุ่นทอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี(กองคลัง) นางสาวกนกวรรณ พรมเสนา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(กองคลัง) นายสุรชัย บุพศิริ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานพัสดุ(กองคลัง) นางสาวอุษาทิพย์ เขียวสังข์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัตงานรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา) นายสุริยะ สายแวว ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย(กองสาธารณสุข) นายปิยะวัฒน์ จำปาอ่อน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย(กองสาธารณสุข) นายพนมพร วงศ์ล่าม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย(กองสาธารณสุข) นายพิชิต สุวรรณมาโจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย(กองสาธารณสุข) นายวชิระ พิมพ์โชติ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย(กองสาธารณสุข) นายศุภชัย เพลงดี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานงานสถานที่(กองช่าง) นายชาติชาย อุดานนท์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่