แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน 1 มี.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 จำนวน 54 วัน 23/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รับรองคณะศึกษาดูงาน อบต. อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์แบคทีเรียในน้ำดื่ม) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อสีสำหรับทาสีตีเส้น (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อสนองนโยบายจังหวัดนครพนม นครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ Honda GX35) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างเหมาบริการถากถางและล้มต้นไม้พื้นที่รอบๆ ธนาคารน้ำใต้ดินหนองบัวใหญ่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ยว 450 เมตร พื้นที่ดำเนินการประมาณ 1,800 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (รถขยะเขียวใหญ่ ทะเบียน 80-6273 นพ.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3, 5, 6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจได้ทั้งน้ำลายและทางจมูก ยี่ห้อ GICA) จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 1000-20+ใน+รองคอ ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
จ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRF) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน (หลังใหม่) 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวา วัชพืชและดินขนทิ้ง กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ย 950 เมตร ลึก 1.2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 936 ลบ.ม. รอบบึงมอ หมู่ที่ 5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่