แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายรายชื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ถนนอินถาอุทิศ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เข้าเล่มปกเคลือบ) จำนวน 42 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน บริเวณซอยเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินสาย 212 กับสายศาลาโกเมศไปหนองบัว มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่กว้าง มีความจำเป็นต้องวางท่อกลม คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โดยการชุดตอถางป่าเพื่อเดินสำรวจสอบเขตทางสาธารณะไปห้วยทวยช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 10 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-6273 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณริมโขงเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมโรงเริ่มจากหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทนไปสิ้นสุดสวนเฉลิมพระเกียรติ ม.5 ต.ท่าอุเทน งานขุดตอถางป่า (ขนาดเบา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างเหมาจัดทำอ่าหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้ารับการอบรม ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 จำนวน 92 คน ณ ห้องประชุมไทญ้อเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
จ้างปรับเกลี่ยพื้นที่โดยการขุดตอถางป่าเพื่อเดินสำรวจสอบเขตทางสาธารณะไปห้วยทวยช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและค่าปรับปรุงอาคารต่างๆ ในเขตเทศบาล ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อทำเป็นสถานที่กักตัวผูเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่