แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2019
จ้างก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณที่จอดรถประจำทาง สายท่าอุเทน - นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างขุดลอกบึงมอ ด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัว ไปบ่อขยะเทศบาล หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศาลาโกเมศ - หนองบัว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2019
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ศรี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างจัดทำป้ายบอกทาง/สถานที่สำคัญ ขนาด 4 ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างถมดินขยายไหล่ทางถนนหน้าป่าช้าญวน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนโช้คหน้า ซ้าย-ขวา รถประจำตำแหน่งนายกฯ ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2019
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องพิมพ์, เครื่องสำรองไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่