แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ดินปลูก ใช้ในงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
จ้างเลี้ยงรับรองประชุมสภา ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บท 815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
จ้างเหมาบริการค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (โครงการวัคซีนป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2019
จ้างจัดเลี้ยงรับรองประชุมสภา (ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทางเข้าวัดพระธาตุท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2019
จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกจัดทำสวน ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2019
จ้างขุดลอกวัชพืชบึงมอ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองระบายน้ำบึงมอ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ภายใต้โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ภายใต้โครงการเพิ่มเติมสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้าเมือง(ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2019
ซื้อธงชาติ, ธงตราสัญลักษณ์พร้อมขาตั้งธง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อผ้าประดับสีขาว, เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อผ้าประดับสีฟ้า (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่