แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักปลัด) 01/10/2019
จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2019
จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องชงกาแฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง-1601 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิว จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 5 คิว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถขยะเล็ก หมายเลขทะเบียน บท 815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายผังโครงสร้างคณะผู้บริหาร สภาฯ พนักงาน และป้ายอื่นๆภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานทำบุญขึ้นสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทนแห่งใหม่) ในวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าถวายพระ จำนวน 9 รูป และแขกผู้มาร่วมงาน (ในวันที่ 23 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ในวันที่ 23 กันยายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาบริการจัดทำดอกไม้ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีเปิดงานและพิธีตัดริบบิ้น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาบริการจัดทำแพรปิดป้ายอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาบริการจ้างเวที ขนาด 12 เมตร พร้อมเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน All In One จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่