แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2019
จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภา (ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2019
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างเหมาเครื่องเสียพร้อมเวที (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนพฤศจิกายน2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนยางในและยางนอก รถดับเพลิง บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิง ทะเบียน บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิง ทะเบียน บฉ-7136 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ จำนวนนักเรียน 73 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. จำนวน 3 โรง ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 21 วันทำการ จำนวนนักเรียนรวม 525 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2019
จ้างเหมาทำพวงมาลา (เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2019
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนฯ กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/10/2019
จ้างเหมาทำพวงมาลา (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2019
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่