แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โปรดนำถุงผ้า ตะกร้า นำใส่สินค้านกันนะคะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประจำเดือนมกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2020
จ้างเหมาเครื่องเสียง (โครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง(เจ้าโต่ง) ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างเหมาทำพานบายศรีพร้อมเครื่องสังเวยชุดใหญ่ (โครงการทำบุญประจำปีศาลหลักเมือง(เจ้าโต่ง) ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถประชาสัมพันธ์ กข-3962 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ (สีทาถนนและอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2020
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
ซื้อของรางวัล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2020
จ้างเหมาจัดสถานที่ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ (รถกู้ภัย ทะเบียน กข-6763 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่