แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ (รถขยะเขียวใหญ่ ทะเบียน 80-6273 นพ.) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3, 5, 6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก 02/02/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจได้ทั้งน้ำลายและทางจมูก ยี่ห้อ GICA) จำนวน 600 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก 1000-20+ใน+รองคอ ครบชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2022
จ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาตรวจเช็คล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRF) อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน (หลังใหม่) 3 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างเหมาขุดลอกผักตบชวา วัชพืชและดินขนทิ้ง กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ย 950 เมตร ลึก 1.2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 936 ลบ.ม. รอบบึงมอ หมู่ที่ 5 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2022
จ้างเหมาบริการอื่นๆ (ป้ายไวนิล, สติ๊กเกอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (สายชำระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2022
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนมกราคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2565 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2565 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่