แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการต่างๆ (ตรายางหมึกในตัว) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 รวม 33 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำวันที่ 17 พฤษภคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 รวม 33 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แขตเตอรี่รถขยะเขียวใหญ่ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ใช้ในงานเดินสายเมนไฟฟ้าสำหรับตู้สำนักงานเคลื่อนที่สถานีเรือดับเพลิงเทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ ใช้ในการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน N/B Lenovo V14 82KC0074TA (14) Black) สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน N/B Lenovo V14 82KC0074TA (14) Black จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) Ink (All-in-one) HP DESKJET 315 + Ink Tank) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 850VA SUN Everest) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) Ink (All-in-one) ยี่ห้อ Brother DCP-T720DW + Ink Tank จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่มโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน ประจำภาคเรียน 1/2565 วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียน 1/2565 วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 11 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่