แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์วันขึ้นปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหนองบัวเชื่อมต่อไปถึงบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างถมดินขยายไหล่ทาง ถนนหน้าเมืองทิศใต้ หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างปรับปรุงถนนห้วยฮ่องช้างทิศใต้ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหน้าเมือง-ป่าช้าญวณ หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยไตรเทน 2 หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยปัญจาอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยรัตนวารี หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างบึงมอทิศใต้ หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำเดือน 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2564 จำนวน 21 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างปรับปรุงถนนห้วยฮ่องช้างทิศใต้ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
จ้างเหมาบริการรถเครนขนาดใหญ่ ยกวัตถุได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 คัน พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการยกเรือฯ และรถยนต์บรรทุกแบบพื้นเรียบ (รถเทเลอร์) พร้อมอุปกรณ์ยึดรั้งเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เหล็กแป๊บกาวาไนซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่