แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เรือดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2020
จัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน 02/09/2020
จ้างจัดทำใบประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน สำหรับใช้ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2020
จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเวทีและเครื่องโปรเจคเตอร์ (โครงการฝึกอบามชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างเหมาจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควยคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำกันสาดอลูซิงค์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. (ยกฝารางออกขุดลอกดิน โคลนในรางออกพร้อมขนทิ้งและวางฝารางเข้าที่เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อจัดซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อผงเคมีแห้งดับเพลิง (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุครุภ้ณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2020
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่