แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บง-1601 นพ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2022
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ บริเวณจัดงาน ณ วัดไตรภูมิ และ วัดพระธาตุท่าอุเทน (โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างเหมาประกอบพิธีบวงสรวงพร้อมเครื่องบูชาพระบาง (โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จัดทำโรงเพาะชำเลี้ยงไส้เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อรับชำระภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างปะกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายสุรเชษฐ์ กลิ่นหอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายณัฐชา ชาดีกรณ์) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายธีรวัฒน์ สุขวิพัฒน์) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายนิรัตน์ สุวรรณมาโจ) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายพีรฉัตร กรุ่นทอง) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายพิชิต สุวรรณมาโจ) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายศุภชัย เพลงดี) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายชัยณรงค์ อุดานนท์) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายนพวงค์ อุดมเดชาเวทย์) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายพรชัย สุวรรณมาโจ) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
จ้างเหมาปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอย (นายวชิระ พิมพ์โชติ) ประจำเดือน 1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565 รวม 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่