แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลทพลาสติก (หนา) กว้าง 100 ยาว 120 สูง 15 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ต้นไทรชมพู พร้อมกระถาง ขนาดกว้าง 30 ชม. สูง 40 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายรายชื่อปลูกต้นไม้ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ ถนนอินถาอุทิศ ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2021
จ้างเหมาเข้าเล่มเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เข้าเล่มปกเคลือบ) จำนวน 42 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2021
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน บริเวณซอยเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินสาย 212 กับสายศาลาโกเมศไปหนองบัว มีน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่กว้าง มีความจำเป็นต้องวางท่อกลม คสล. ขนาด 0.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่โดยการชุดตอถางป่าเพื่อเดินสำรวจสอบเขตทางสาธารณะไปห้วยทวยช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่