แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ NISSAN หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2020
จ้างเหมาบริการเคลื่อนย้ายเรือดับเพลิง ขนาด 38 ฟุต พร้อมอุปกรณ์ โดยรถ Tow base trailer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม (ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2020
ซื้อเสื้อฝึกภาคปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต. ไชยบุรี อบต.ท่าจำปา และเทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2020
จ้างเหมารับรองประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ (กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและพัฒนาสวนสาธารณะบึงมอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
ซื้อผ้าประดับสีผ้า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถขยะเล็ก ทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2020
จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ (12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/08/2020
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2020
ซื้อผ้าระบายสำหรับประดับตกแต่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (สลิง, แคมป์ล็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
จ้างเหมาบริการเกลี่ยขยะลงบ่อ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่