แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (สายยางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะเล็ก เลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (1-15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าและลานคอนกรีตหน้าตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จำนวน 60 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน กข 3962 นพ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่