แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการลงดินลูกรังรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง เทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมทำธุงอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะเขียวเล็ก หมายเลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกานธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (วัสดุอุปกรณืสำหรับจัดทำธุง ตามโครงฝึกอบรมทำธุงอีสาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง กข-3962 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ธงชาติและเชือกแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาดถถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล (กองสาธารณสุข) นางสาววิมลรัตน์ อุ้น ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (สำนักปลัด) นางสาวลฎาภา บุพศิริ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนอะไหล่แอร์หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม (ค่ารับรองการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
เหมาบริการติดตั้งแอร์หน้าห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน 30/11/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง เทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่