แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกันฝน, รองเท้าบูท (สำหรับปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถเทศกิจ ทะเบียน กข-1290 นพ. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำเดือนมีนาคม 2563 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง แบบหนา 3 ชั้น พร้อมข้อต่อสวมเร็ว (ทองเหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ชนาร่วมมิตร หมู่ที่ 3 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5-6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าเมือง ช่วงถัดจากวัดพระธาตุ ไปประปาส่วนภูมิภาค ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2020
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19) 30/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ไฮเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกและเจลล้างมือขวดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองบัวเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองบัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองบึงมอ หมู่ที่ 6 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองวัวตาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
จ้างเหมาบริการขุดลอกหนองสูง หมู่ที่ 7 บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2020
ซื้อเงินสำรองจ่าย (ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ซื้อเงินสำรองจ่าย (ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่