แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยฮ่องช้าง หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทนไปหมู่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,750 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึงไป หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสริมคันดินบางช่วง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีต C-PAC 240 ksc กรวด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะหมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ. และหมายเลขทะเบียน 815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2020
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ ป้ายถือและป้ายถือนำขบวนพร้อมโครงเหล็ก โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำสนามแข่งขันกีฬา พร้อมอุปกรณ์สำหรับการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในบริเวณสถานที่ราชการ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2020
ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมรีโมท ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 32 ใบ) พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-6736 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมตะหแกรงรางระบายน้ำตลาดสดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าอุเทน 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (โปรดนำถุงผ้า ตะกร้า นำใส่สินค้านกันนะคะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2020
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนกุมภาพันธ์2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประจำเดือนมกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/01/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่