แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เพื่อรับรองการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำร่างเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รองรับประชาชนผู้มารับถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รับรองการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ N-100) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-3962 นพ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงญี่ปุ่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ (แผ่นไดอะแฟรม อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา รุ่น TF-35) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ขนาด 200x300) จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 212-ป่าช้าญวน ชุมชนตะวันเบิกฟ้า หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17.90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.50 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6736 นครพนม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีและทรายฟอท (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปประมาณ 2565) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่