แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นฟุตบาททางเดินเท้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
จ้างจัดทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นคริสมาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (หญ้าพร้อมปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหมายเลข 212 - ศาลาโกเมศหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2019
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนธันวาคม2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2019
ซื้อวัสดุอื่นๆ (ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เพ อ.เมืองระยอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2019
จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (2 ธันวาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) จำนวน 5 งวด รวม 115 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าอุเทน ภาคเรียนที่ 2/2562 (2 ธันวาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563) จำนวน 6 งวด รวม 115 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2019
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (เปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-3962 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2019
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปป่าช้าญวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนหนองสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
จ้างก่อสร้างป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่