แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดสถานที่ (พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ (รถกู้ภัย ทะเบียน กข-6763 นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/01/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหาร (โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2019
จ้างจ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนมกราคม2563โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Canon (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายนำขบวน (โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่สนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และของรางวัล ( โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่