แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมบำรุงระบบประปาโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าอุเทนหลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่เวรประจำจุดคัดกรองบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ทำฉากกั้นโปร่งแสงป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลท่าอุเทน ถนนหน้าวัดพระธาตุท่าอุเทนถึงประปาส่วนภูมิภาคท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 18-24 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง วันพุธที่ 13 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-3962 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2021
จ้างบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เรือดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสำหรับจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (งานบริหารทั่วไป งานราชการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮโดรลิก ขนาด 18 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง วันที่ 6 มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาด Covid 19 ป้ายแจ้งเตือน และป้ายจุดคัดกรอง Covid 19 เทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเหรด K3 PRO สายชาร์จ USB TYPE C อุปกรณ์สำหรับยึดเจาะผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร (โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่