แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มสำหรับจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน วันที่ 12-19 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม อัดเดตโปรแกรม Window 10 ใช้ประจำเจ้าหน้าที่พัสดุ เลขรหัส 416-59-0056 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน ตั้งแต่วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล สถานที่กักตัวตำบลท่าอุเทน (Local Quaranting) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ ธงญี่ปุ่นและธงชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา พระบาทสมเด็ดพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดถนนและทางเท้าสาธารณะ (นางสุรีรัตน์ ภูคำวงค์) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ (นายสนธยา สว่างศรี) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 จำนวน 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2564 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2021
จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำซอยศิริโพธิ์ชัย จำนวน 2 ช่วง ระยะทางประมาณ 306 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
จ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจัดทำเว็บไซต์ พร้อมโดเมนเนมและเช่าพื้นที่ต่อปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับงานประชาสัมพันธ์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน ประจำวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 11 วัน และวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศพด. เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประจำวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 11 วัน และวันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2021
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สะพายข้าง มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ 20 กก./ถุง จำนวน 300 ถุง และน้ำยาง CRS-2 ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่