แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถกู้ภัย กข-6763 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2020
จ้างเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ อปท. ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Big Cleaning Day กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
จ้างเลี้ยงรับรอง (โครงการประชุมติตตามการปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/07/2020
ซื้อธงชาติ ธงญี่ปุ่น ธงตราสัญลักษณ์ รัชการที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมโครงการที่จะพัฒนาบริเวณริมฝั่งโขงตลอดแนว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ชะแลงเหล็ก, จอบด้ามเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2020
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
จ้างเหมาซ่อมแอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่