แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประจำเดือน เมษายน 2565) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
จ้างจัดทำอาหารว่าง (รับรองคณะศึกษาดูงานจากสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 23 มีนาคม 2565) จำนวน 46 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
จ้างเหมาถากถางและล้มต้นไม้ห้วยฮ่องช้าง กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ประมาณ 760.00 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่ม วันท้องถิ่นไทย ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจโควิด 19 Antigen test kit ชนิดตรวจด้วยตนเอง ยี่ห้อ HIP Biotech) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day เทศบาลตำบลท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2022
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 โดยขุดลอกผักตบชวา วัชพืชและดินขนทิ้ง พื้นที่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาวเฉลี่ย 954 เมตร ลึก 1 เมตร โดยมีงานถากถางและล้มต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2022
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำเดือน 1 มี.ค. 65 - 15 พ.ค. 65 จำนวน 54 วัน 23/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รับรองคณะศึกษาดูงาน อบต. อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์แบคทีเรียในน้ำดื่ม) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อสีสำหรับทาสีตีเส้น (ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อสนองนโยบายจังหวัดนครพนม นครพนมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ Honda GX35) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างเหมาบริการถากถางและล้มต้นไม้พื้นที่รอบๆ ธนาคารน้ำใต้ดินหนองบัวใหญ่ กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวเฉลี่ยว 450 เมตร พื้นที่ดำเนินการประมาณ 1,800 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่