แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 โรงเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงญี่ปุ่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุอื่นๆ (แผ่นไดอะแฟรม อะไหล่เครื่องพ่นหมอกควันไอจีบา รุ่น TF-35) จำนวน 3 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ ขนาด 200x300) จำนวน 5 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 212-ป่าช้าญวน ชุมชนตะวันเบิกฟ้า หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 17.90 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 89.50 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-6736 นครพนม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อวัสดุน้ำยาเคมีและทรายฟอท (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบปประมาณ 2565) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
จ้างเหมาบริการต่างๆ (ตรายางหมึกในตัว) สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 3 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 รวม 33 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำวันที่ 17 พฤษภคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 รวม 33 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาล) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แขตเตอรี่รถขยะเขียวใหญ่ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่