แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2019
เหมาค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม) 09/09/2019
จ้างจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ทะเบียน กข-6736 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-1290 นพ. (รถเทศกิจ)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2019
จ้างจัดทำอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถประจำตำแหน่งนายกฯ ทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (Bigcleaning Day, งานสวนเฉลิมพระเกียรติฯ) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะเล็ก ทะเบียน บท-815 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2019
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
จ้างเลี้ยงรับรองประชุมสภา วันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2019
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่