แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อผ้าระบายสำหรับประดับตกแต่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 (ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (สลิง, แคมป์ล็อค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2020
จ้างเหมาบริการเกลี่ยขยะลงบ่อ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2020
จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ธงญี่ปุ่น, ธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2020
จ้างเหมาจัดทำประตูบานสวิิงพร้อมกระจกติดตาย (หน้าห้องนายกฯ) ขนาด 148280 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายเกี่ยวกับการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และพัฒนาสวนสาธารณะมึงมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 65 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1 สิงหาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 จำนวน 65 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถประชาสัมพันธ์ กข-3962 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หมายเลขทะเบียน กข-6736 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2020
จ้างเหมาเหมาบริการ (ถางป่าถนนสายหนองงิ้ว สองข้างทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2020
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตากันอุทิศ หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2020
จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยวรรณษาอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่