แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ซื้อน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส จำนวน 60 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถประชาสัมพันธ์) ทะเบียน กข 3962 นพ. 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดับเพลิงหมายเลขทะเบียน บง-1601 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2020
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า (ลูกสูบตัวเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร ทะเบียน น-7650 นพ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศต่างๆ เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เสื้อกันฝน, รองเท้าบูท (สำหรับปฏิบัติงานฉีดพ่นฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เงินสำรองจ่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2020
จ้างซ่อมบำรุงรถเทศกิจ ทะเบียน กข-1290 นพ. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ซื้อเครื่องพ่นสารเคมี จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่