แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
จ้างเหมาซ่อมแอร์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2020
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรง ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดือน 1-31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด รวม 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำเดีือน 1-31 กรกฎาคม 2563 จำนวน 1 งวด รวม 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถเทศกิจ ทะเบียน กข-1290 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2020
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถเครน กระเช้าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2020
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2020
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกันฝน, รองเท้าผ้าใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2020
ซื้อเต็นท์โค้งโครงเหล็ก พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ ขนาด 4x8x2.5 เมตร จำนวน 10 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2020
จ้างเหมาเลี้ยงรับรองประชุมสภา (ประจำเดือนมิถุนายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่