แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยถนนดวงอุทิศ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
จ้างเหมาบริการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนข้างบึงมอทิศใต้ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
จ้างเหมาบริการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
จ้างเหมาบริการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2021
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2021
จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้ (เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนันต์ อุณาพรหม) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนันต์ อุณาพรหม) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2021
จ้างเหมาอื่นๆ (สติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลทพลาสติก (หนา) กว้าง 100 ยาว 120 สูง 15 ซม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ต้นไทรชมพู พร้อมกระถาง ขนาดกว้าง 30 ชม. สูง 40 ชม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่