แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650 นพ. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าบริการต่าง ๆ ค่าจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล และตรายางรองปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
จ้างเหมาบริการ ขุดลอกรางระบายน้ำภายในซอยสุภาวดีและถนนหน้าเมือง โดยมีปริมาณดินขุดลอกรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 350.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด 60x180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 50 ผืน และผ้าคลุมเก้าอี้ชนิดคลุมทั้งตัว สีขาว จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พรมอัดฟูกสีแดง ขนาด 2x25 เมตร) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก รุ่นหงส์ เกรดA น้ำหนัก 2.2-2.3 กิโลกรัม มียางกันลื่นที่พื้นกันขาแยก จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid 19 Antigen test kit ชนิดตรวจด้วยตนเอง ยี่ห้อ HIP Biotech แบบ 2 in 1 ตรวจได้ 2 แบบ แยงจมูก และตรวจน้ำลาย) จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย 212 เชื่อมถนนหน้าวัดไตรมิตร ไปป่าช้าญวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง-ป่าช้าญวน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเดือน สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บันไดเหล็กหลังคาอาคารสำนักงานฯ ประตูห้องน้ำ รวมทั้งงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รับรองผู้มาร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการร้อยดวงใจให้แก่แม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง อาหารว่าง สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่