แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำที่สำนักงาน ชั้น 1 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ล็อคเกอร์ 3 ชั้นโล่งด้านหลังทึบ) จำนวน 22 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง บริเวณจุดปล่อยเรือ และกองอำนวยการพร้อมจุดตัดสินเรือ (โครงการแข่งขันเรือกีบเทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อถ้วยรางวัล 4 เสา No.90 (โครงการแข่งขันเรือกีบเทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 1 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-7223 นพ. (แบตเตอรี่ L N3) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศของเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างเหมาจัดทำทุ่นเรือ จำนวน 3 แนว 3 จุด คือ จุดปล่อยเรือ จำนวน 4 ทุ่น จุดร่องลู่เรือ จำนวน 3 ทุ่น และ จุดตัดสิน จำนวน 1 ทุ่น รวมทั้งหมด 8 ทุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างเหมาเรือนำร่อง จำนวน 1 วัน (โครงการแข่งขันเรือกีบเทศบาลตำบลท่าอุเทน) จำนวน 2 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางสมร หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แท่นกราบ หน้า 10 ขาสิงห์แกะลายดอกไม้ปิดทอง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผง Blue Sea ขนาด 250 กรัม) จำนวน 5 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่