แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยชัยสุริโย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยราชครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยราษฎร์อุทิศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องขยายเสียง (พิธีเปิดตลาดนัดไทย-ลาว ณ จุดผ่อนปรนบริเวณตลาดนัดไทย-ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ) จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอง+ใน+รองคอ 1000-20 BS หลัง รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน น-7650) จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังกำจัดขยะอินทรีย์ หูพลาสติกแบบล็อกได้ สีดำ ขนาด 28 ลิตร 39x42x40 ซม. พร้อมสกรีนถัง ถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างจัดทำป้ายจราจรบอกทางและสัญลักษณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ศพด. ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต C-PAC 240 ksc+กันซึม จำนวน 2 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
ซื้อชุดรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ชนิดโรเวอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/10/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 10,000 ลิตร ทะเบียน บง 1601 นพ เลขรหัส 011-40-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/10/2022
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำที่สำนักงาน ชั้น 1 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้ ทะเบียน นข-1795 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
ซื้อเงินสำรองจ่าย (ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดทำพิธีขอขมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึงไป หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสริมคันดินบางช่วง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึงไป หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสริมคันดินบางช่วง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักปลัด) 12/12/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2019
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนฯ กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักปลัด) 18/10/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2019
จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2019
จ้างเหมาบริการพร้อมค่าแรงประกอบติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างเดือน 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่