แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด 60x180 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 50 ผืน และผ้าคลุมเก้าอี้ชนิดคลุมทั้งตัว สีขาว จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (พรมอัดฟูกสีแดง ขนาด 2x25 เมตร) จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน เก้าอี้พลาสติก รุ่นหงส์ เกรดA น้ำหนัก 2.2-2.3 กิโลกรัม มียางกันลื่นที่พื้นกันขาแยก จำนวน 300 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดตรวจ Covid 19 Antigen test kit ชนิดตรวจด้วยตนเอง ยี่ห้อ HIP Biotech แบบ 2 in 1 ตรวจได้ 2 แบบ แยงจมูก และตรวจน้ำลาย) จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สาย 212 เชื่อมถนนหน้าวัดไตรมิตร ไปป่าช้าญวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง-ป่าช้าญวน หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประจำเดือน สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าอุเทน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บันไดเหล็กหลังคาอาคารสำนักงานฯ ประตูห้องน้ำ รวมทั้งงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ. จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (รับรองผู้มาร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการร้อยดวงใจให้แก่แม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ขนาด 2x3 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรอง อาหารว่าง สำหรับสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าผ้าใบสีขาว) จำนวน 21 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร กรวยจราจรพลาสติก EVA ขนาดสูง 80 ซม. ฐานกว้าง 44x44 ซม. มีแถบสะท้อนแสง 2 แถบ พร้อมสติ๊กเกอร์หน่วยงาน จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่ารับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
ซื้อรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึงไป หมู่ที่ 7 บ้านนาเหนือ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมเสริมคันดินบางช่วง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปหนองงิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2020
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักปลัด) 12/12/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2019
จ้างจัดสถานที่บริเวณงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและตุ้มโฮมไทญ้อ ประจำปี พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (โครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนฯ กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2019
เหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 (สำนักปลัด) 18/10/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2019
จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 256 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2019
จ้างซ่อมบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ประจำตำแหน่ง หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2019
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2019
จ้างเหมาบริการพร้อมค่าแรงประกอบติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2019
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างเดือน 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 จำนวน 32 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2019
จ้างปรับปรุงถนน ซอยหนองงิ้ว 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปัญจาอุทิศไปซอยบัญญัติอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2019
จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่