แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำใช้สำหรับปั้มน้ำภายในอาคารสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2019
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2019
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 80-6273 นพ. (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2019
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(แห่งใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2019
จ้างรับรองประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2019
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2019
จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2019
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2019
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ทะเบียน กข-6736 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2019
จ้างเหมาบริการ ต่ออายุโดเมน เนม และ โฮสติ้ง พร้อมดูแลระบบเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 (17 มิ.ย.2562 ถึง 31 ต.ค. 2562) จำนวน 95 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2019
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (17 มิ.ย. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2019
จ้างปรับปรุงถนน ซอยหนองงิ้ว 1 หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2019
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยปัญจาอุเทศไปซอยบัญญัติอุทิศ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2019
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่