แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2019
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ป้ายนำขบวน (โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม (โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
จ้างเหมาปรับเกลี่ยพื้นที่สนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่และของรางวัล ( โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/12/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายหยาบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถเครน กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-5636 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2019
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมพื้นฟุตบาททางเดินเท้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2019
จ้างจัดทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นคริสมาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ซื้อวัสดุการเกษตร (หญ้าพร้อมปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2019
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่