แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเงินรับฝาก โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี 2563 (ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเหมาจัดทำบายศรีชุดใหญ่พร้อมเครื่องบูชาพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถดั๊มพ์เหลือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทางอากาศด้วยโดรน งานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
ซื้อวัสดครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณะสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2020
จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะใหญ่ หมายเลขทะเบียน 80-9436 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง (งานแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี พ.ศ. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-5713 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงชุดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อถ้วยรางวัล (การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี พ.ศ.2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (ตามโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2020
จ้างจัดทำอาหารกลางวันประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2020
จ้างเหมาจัดทำสนามและสถานที่ (โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2020
จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มวิถีชีวิตของชนเผ่า โครงการนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2020
ซื้อลูกฟุตซอลหนังเย็บ เบอร์ 5 (โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2020
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ (รถดับเพลิงเล็ก ขนาด 6,000 ลิตร ทะเบียน บฉ-7136) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2020
จ้างเหมาจัดทำป้าย (โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2020
จ้างเหมาจัดทำกระจกตู้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ไวเมท 4 มิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่