แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (สายชำระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
ซื้อแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึก P8000/7000 Printronix) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รับรองคณะตรวจนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กิจกรรม Big Cleaning Day วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ (เทปวัดระยะ 50 เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำกระดานติดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (น้ำดื่มประจำจุดคัดกรอง ประจำวันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะทั่วไป ขนาด 120 ลิตร ฝาเรียบมีล้อ, ถังขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร ฝาเรียบมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังขยะทั่วไป ขนาด 120 ลิตร ฝาเรียบมีล้อ, ถังขยะอันตราย ขนาด 120 ลิตร ฝาเรียบมีล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2021
จ้างเหมาอื่นๆ (จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัส โคโรน่า 2019 ป้ายแจ้งเตือนห้ามเล่นเครื่องออกกำลังกายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่