แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนพฤษภาคม 2563 (วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2020
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ (โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำ 18-31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 10 วันทำการ (อุเทนวิทยาคาร,บ้านท่าอุเทน,บ้านน้อยนาเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2020
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ภาคเรียนที่ 1/2563 18-31 พฤษภาคม 2563 10 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2020
จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท่าอุเทน(ขุดบ่อ 2 บ่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2020
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2020
จ้างเหมาทำป้ายเกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และที่กดเจลแอลกอฮอร์แบบเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร (สายยางฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันไฮดรอลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2020
จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถขยะเล็ก เลขทะเบียน บท-815 นพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างประกอบอาหารกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2563 (1-15 พฤษภาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าและลานคอนกรีตหน้าตลาดสดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2020
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2020
จ้างเหมาจัดทำอาหารประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2020
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่