แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์และปรับปรุง ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลท่าอุเทน 10/07/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 28/05/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 14/03/2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายองค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 14/03/2024
เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 31/05/2023
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน 23/09/2022
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 23/09/2022
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 3, 5, 6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 27/08/2021
ก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง 18/09/2020
จ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเมือง เชื่อมโยงโครงการถนน 3 ธรรม 21/08/2020
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ชนาร่วมมิตร หมู่ที่ 3 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5-6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด 05/02/2020
จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 13/12/2019
จัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) 13/12/2019
ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (เฮือนพ่ออุ้ย) หมู่ที่ 5 21/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ซื้อจัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างซ่อมบันไดกระเช้า รถดับเพลิงบันไดสูง 13 เมตร ทะเบียน บธ 1859 นพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
จ้างปรับปรุงถนนรอบบ่อขยะ หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเมือง หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไปหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างปรับปรุงถนนสายวัดไตรมิตร-ป่าช้าญวณ(ช่วงโค้ง) ไปห้วยทวย หมู่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 บ้านนาเหนือ ไปหมู่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนางสมร หมู่ 6 บ้าน่น้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเปล่ง หมู่ 6 บ้านน้อยหัวบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปัญจาอุทิศ หมู่ 7 บ้านนาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)ในสังกัด สพฐ. ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 31 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสถานีตำรวจ หมู่ 5 ขนาดกว้่าง 0.30 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 17/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนองบัว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 มีผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 31/01/2023
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 04/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนองบัว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 มีผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/05/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าเมือง ช่วงถัดจากวัดพระธาตุ ไปประปาส่วนภูมิภาค ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ชนาร่วมมิตร หมู่ที่ 3 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5-6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/06/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์รัฐพัฒนา เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/08/2023
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) จำนวน 16 ตัว บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3,4,5,6 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 17/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตหนองบัว หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 มีผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองงิ้ว หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/06/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 5 บ้านท่าอุเทน กว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานกลางแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าเมือง ช่วงถัดจากวัดพระธาตุ ไปประปาส่วนภูมิภาค ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 452 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,260 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ชนาร่วมมิตร หมู่ที่ 3 โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 5-6 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,360 ตารางเมตร ปรับเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณที่กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/01/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง 2 ชั้น 45 ที่นั้ง ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานในการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย อบจ. เชื่อมถนนหนองบัว หมู่ที่ 6 บ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,298 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,192 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/07/2024
ซื้อชุดทดสอบเฝ้าระวังสารปนเปื้นในอาหารและความปลอดภัยด้านอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2024
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2024
ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2024
ซื้อถังขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) ขนาด 120 ลิตร แบบสี่เหลี่ยม ฝาเรียบ จำนวน 50 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2024
จ้างก่อสร้างถนนดิน จากหนองวัวตายไปหนองงิ้ว (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ภายในเขตเทศบาล จำนวน 3 โรงเรียน ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 ภาคเรียนที่ 1/2567 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ร.10 และพระราชินี,ธงประดับญี่ปุ่นและธงชาติ(ผ้าไวนิล)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2024
จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือนเมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนดิน จากหนองวัวตายไปหนองงิ้ว หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนดินทางเข้าหนองงิ้ว หมู่ 3 บ้านท่าอุเทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยดวงสิริอุทิศ บ้านนาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาครูกว้าง หมู่ 7 บ้านนาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงสำหรับประชาสัมพันธ์ ประจำกองอำนวยการ ณ บริเวณวัดพระธาตุท่าอุเทน โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างเหมาประดับตกแต่งและจัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 โครงการนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ในพิธีอัญเชิญพระอุปคุต โครงการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุท่าอุเทน ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำสนามหญ้าเทียม และห้องน้ำหลังเวทีสำนักงานเทศบาล (หลังเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดประดับตกแต่งรถพระเกจิอาจารย์ และรถขบวนแห่องค์พระบาง โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2024
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี 2566 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2023
จ้างวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกติดตั้งเครน (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 80-5636 นครพนม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมบำรุงท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าอุเทน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นายสุรชัย บุพศิริ) ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 - 29 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/10/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ใช้ประจำที่สำนักงาน ชั้น 1 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565 จำนวน 66 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศพด. ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2022
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR ADV 4051 จำนวน 1 เครื่อง (ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยามรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาลแห่งใหม่ (นายพิชิต บุพศิริ) ประจำเดือน 1 ตุลาคม 2564 - 1 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนันต์ อุณาพรหม) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายอนันต์ อุณาพรหม) ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 รวม 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่