รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ
เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

CCF_000359

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
ณ จุดบริการ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าอุเทน)
ประจำปีงบประมาณ 2565

CCF_000360

รายงานสรุปความพึงพอใจการให้บริการ
ของเทศบาลตำบลท่าอุเทน พ.ศ. 2564

7_merged
mungmee

Share: