คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

งานจัดเก็บภาษี

010348_0_20210511-154311

 งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย

010348_1_20210511-154311

 กระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง (กองช่าง)

010348_0_20210511-154516

 ผังการปฎิบัติงาน

010348_1_20210511-154516

Share: